Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Jan Uttendorfský

Úvodní ustanovení

Já  Jan Uttendorfský, IČO: 43469655, DIČ: CZ6908243606, se sídlem Kleny 53, 552 03 Česká Skalice, zapsán v Živnostenském rejstříku Nové Město nad Metují, jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.dubno.eu a současně jako své obchodní partnery informuji o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

  1. Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;
  2. Za jakými účely a jakým způsobem budu Vaše osobní údaje zpracovávat;
  3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
  4. Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat a
  5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mne kdykoliv obrátit na emailové adrese info@dubno.eu

Tyto zásady ochrany osobních údajů se použijí obdobně pro moje další odběratele i dodavatele, kteří nejsou uživateli mích webových stránek, ale jsou mými obchodními partnery na základě smluv uzavřených v listinné neelektronické formě nebo na základě dílčích objednávek učiněných písemnou či ústní formou.

Zpracování osobních údajů dětí

Moje webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracovávám.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když mne kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení,
b) obchodní firma,
c) adresa bydliště nebo sídlo společnosti,
d) identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo,
e) telefonní číslo
f) emailová adresa.

Účel zpracování

Údaje, které mi poskytujete, používám předně k tomu, abych plnil smlouvy uzavřené s Vámi, objednané zboží Vám dokázal zaslat, případně abych Vás kontaktoval zpět a poskytli Vám informace, o které jste mne požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k výše uvedenému účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budu jako správce zpracovávat já. Vaše osobní údaje můžu za výše uvedenými účely předat mým subdodavatelům, aby pro mne provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

  1. mojí externí účetní a daňové společnosti,
  2. mojí externí IT společnosti, která mi poskytuje serverové, webové, cloudové a další IT služby,
  3. mým externím přepravcům

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat moje zboží a služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Po skončení plnění naší vzájemné smlouvy a po uplynutí zákonných archivačních lhůt Vaše osobní údaje bezpečně a důkladně zlikviduji, a to jak ty listinné tak elektronické.

Používání cookies

Moje webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané jako cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Používám cookies především pro zajištění fungování mého eshopu. Ukládají se do nich údaje o Vaší objednávce, nebo nastavení, která používáte v eshopu. Bez těchto údajů bych nemohl zaručit správné fungování eshopu. Dále používám cookies třetích stran
pro analýzu návštěvnosti (např. Google Analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemám přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním mích webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.


Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k mému prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu osobních údajů;
c) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování osobních údajů;
e) právo na přenositelnost osobních údajů;
f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.


Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mne kontaktujete na emailové adrese info@dubno.eu. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že si kdykoliv můžete požádat o moje potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získal a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžu požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu osobních údajů znamená, že mne kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje pokud

(i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
(ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování
(iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
(iv) zpracování je protiprávní nebo
(v) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud

(i) popíráte přesnost osobních údajů,
(ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit,
(iii) Vaše osobní údaje již nepotřebuji pro účely zpracování, ale Vy ano
(iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, viz dále.

V takovém případě můžu mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.


Právo na přenositelnost osobních údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste mně poskytl se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, abych tyto údaje předal Vašemu jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u mne podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že Vaše osobní údaje nebudu dále zpracovávat, pokud neprokážu závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.